ALGEMENE VOORWAARDEN TREEPACK

 1. TOEPASSING
  Onder TREEPACK wordt verstaan “TREEPACK” BV gekend onder de bedrijfsgegevens zoals vermeld in de aanbiedingen, offertes e.a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door TREEPACK gesloten overeenkomsten en alle overige door TREEPACK verrichtte handelingen. Bijzondere voorwaarden en overeenkomsten gelden bij voorrang op deze algemene verkoopsvoorwaarden.  Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle overeenkomsten met TREEPACK worden afgesloten in de Nederlandse taal. Indien deze worden vertaald heeft de Nederlandstalige versie en de interpretatie daarvan voorrang op de vertaling. 

 2. OFFERTES en BESTELLINGEN
  De door TREEPACK gehanteerde prijzen worden altijd in Euro opgegeven en exclusief BTW en andere taksen en heffingen. TREEPACK is gerechtigd om vergissingen of fouten in de opgegeven prijzen te corrigeren. De door TREEPACK gemaakte offertes zijn geldig gedurende 2 maanden , tenzij anders aangegeven. Aanvaarding van de offerte door de klant is steeds bindend voor de klant, doch is slechts bindend voor TREEPACK na diens schriftelijke bevestiging. De klant erkent uitdrukkelijk dat een bestelbon of contract dat door hem via het internet, e-mail of per fax werd aanvaard, dezelfde waarde heeft als een manueel ondertekend exemplaar. Een begin van uitvoering van de werken geldt eveneens als aanvaarding van de inhoud van de offerte.

 3. MEERWERKEN
  TREEPACK behoudt zich het recht voor om de materialen en prestaties die meerwerken uitmaken ten opzichte de omschrijving in de offerte door te rekenen aan de geldende prijzen van de materialen en de op dat moment toepasselijke tarieven van TREEPACK. Tevens behoudt TREEPACK zich het recht voor om prijsschommelingen in de gebruikte materialen en producten van meer dan 10 % ontstaan na ondertekening van de offerte eveneens door te factureren aan de klant.

 4. BETALING
  4.1 Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van TREEPACK, tenzij anders aangegeven op de factuur.
  4.2 TREEPACK behoudt zich het recht voor om ten allen tijde een voorschot te factureren.
  Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot behoudt TREEPACK zich het recht voor om de werken niet aan te vangen of op te schorten zolang het voorschot niet of niet volledig werd voldaan, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant of beëindiging van de overeenkomst door de klant.
  4.3 Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt de factuur vermoed ontvangen te zijn 5 dagen na de factuurdatum.
  4.4 Iedere factuur wordt vermoed aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na voormelde ontvangstdatum.
  4.5 Bij niet-betaling op de vervaldag worden de openstaande bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 10 % op jaarbasis vanaf de factuurdatum tot aan de datum van algehele betaling. Zij worden bovendien verhoogd met een forfaitair overeengekomen schadevergoeding van 10 % van het openstaande bedrag, evenwel met een minimum van € 100,-. Alle bijkomende kosten bij niet betaling, zijn voor rekening van de klant.
 1. VERPLICHTINGEN TREEPACK
  5.1 TREEPACK voert de werken uit volgens de regels van de kunst, de relevante en van toepassing zijnde wetten en reglementen, evenals de gebruiken uit de sector. Dit is altijd een inspanningsverbintenis in hoofde van TREEPACK.
  5.2 TREEPACK behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de werken op te schorten door onbeschikbaarheid, ziekte of ander verlet in hoofde van de uitvoerende artiest of om een andere artiest te beopdrachten om de werken uit te voeren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of ontbinding/ verbreking van de overeenkomst door de klant.
  5.3 Termijnen zoals opgegeven in o.a. offertes en bestellingen zijn niet bindend  voor TREEPACK al zullen deze naar best vermogen worden nageleefd. Het niet naleven ervan vormt geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant. TREEPACK zal de Klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een opgegeven termijn.

 2. AANSPRAKELIJKHEID TREEPACK
  6.1 TREEPACK is enkel aansprakelijk voor opzettelijke of ernstige wanprestaties die exclusief aan haar toerekenbaar zijn.
  6.2 De aansprakelijkheid van TREEPACK is, naar keuze van TREEPACK, in omvang beperkt tot heruitvoering van de werken of het offertebedrag.
  6.3 Gevolgschade of indirecte schade zoals o.m. gederfde winsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen kunnen nooit op TREEPACK worden verhaald. TREEPACK is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade aangebracht aan vloeren, installaties, gebouwen en dergelijke waar de door TREEPACK bewerkte goederen deel van uit maken.
  6.4 Zichtbare gebreken waarvoor TREEPACK aansprakelijk kan worden gesteld, worden door de aanvaarding van de werken gedekt.
  6.5 Indien TREEPACK aansprakelijk kan worden gesteld voor verborgen gebreken, wordt deze beperkt als volgt:
  – Treepack is uitsluitend aansprakelijk voor gebreken die exclusief aan haar toerekenbaar zijn en dit gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aanvaarding van de werken.
  – TREEPACK is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken in de door haar gebruikte materialen. Deze is beperkt tot de aansprakelijkheid- en garantievoorwaarden van haar leveranciers of onderaannemers. In geen enkel geval is TREEPACK aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door TREEPACK, haar onderaannemers of aangestelden geleverde goederen, materialen en werken zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar haar leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en goederen.
  6.6 TREEPACK is o.m. niet aansprakelijk voor:
  – Schade die voortvloeit uit eigen werken uitgevoerd door de klant of enige derde, of aanpassingen die de klant of derden aan de door TREEPACK geleverde werken aanbrengen. Elke vorm van garantie komt daardoor te vervallen.
  – De staat en kwaliteit van de door TREEPACK te behandelen ondergrond, noch voor het inlichten van de klant over de staat van de ondergrond. De klant wordt dienaangaande verondersteld het nodige onderzoek te hebben gedaan, desgevallend bijgestaan door een expert. 
  – Kleurverschillen veroorzaakt door de natuurlijke eigenschappen van de ondergrond en de blootstelling aan weer en wind en andere natuurkrachten.
  – Enige schade aan de bewerkte goederen die voortvloeit uit het niet naleven van de onderhoud- en gebruiksinstructies aangeleverd door de leveranciers van de door TREEPACK gebruikte producten en materialen. De klant erkent dat hij hiervan kennis heeft kunnen nemen en dienaangaande de nodige informatie heeft verkregen van TREEPACK. De klant erkent dat dit kan leiden tot een meerkost, restauratie of een heruitvoering van de werken waarvan TREEPACK zich het recht voorhoudt om deze bijkomend te factureren aan de op dat ogenblik geldende tarieven.  Om geen enkele reden kan in dat geval van TREEPACK een terugbetaling of schadevergoeding gevorderd worden.

 3. AANSPRAKELIJKHEID KLANT
  7.1 De klant is aansprakelijk voor het bezorgen van de juiste informatie op basis waarvan TREEPACK de opdracht heeft aanvaard. Hieronder wordt begrepen:
  – Maximale hoogte van het project
  – Totale oppervlakte
  – Beschikbaarheid van de vereiste nutsvoorzieningen (waaronder elektriciteit, water)
  7.2 De klant is met uitsluiting van TREEPACK aansprakelijk voor de geschiktheid van de ondergrond waarop de werken worden uitgevoerd en wordt verondersteld hier het nodige onderzoek naar te hebben verricht.
  7.3 Klant is ertoe gehouden om op het daartoe overeengekomen tijdstip en gedurende de uitvoering van de werken te allen tijde vrije toegang te verlenen tot de locatie waar de werken zullen worden uitgevoerd, zowel op weekdagen, als in het weekend en op feestdag, zowel tijdens de kantooruren als buiten de kantooruren (ook ’s nachts).
  7.4 De klant is aansprakelijk voor de beschadigingen aan de werken die niet toerekenbaar zijn aan TREEPACK (bv. brand, stormschade, vandalisme, diefstal e.a.) ook wanneer deze tijdens de uitvoering van de werken ontstaan. De klant wordt geacht de nodige verzekeringen te hebben afgesloten om de werken te beschermen tegen dergelijke schadegevallen.
  7.5 De klant heeft de plicht om de werken bij levering ervan te onderzoeken en deze te aanvaarden. Aanvaarding mag niet worden onthouden op andere gronden dan dewelke verband houden met de tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine afwijkingen ten aanzien van het voorontwerp of kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikname van het geleverde werk redelijkerwijs niet in de weg staan, kenmerken waarvoor TREEPACK niet aansprakelijk is, of welke de klant niet onverwijld aantoont, of welke niet reproduceerbaar zijn. Het eindresultaat zal het voorontwerp zo goed als mogelijk benaderen. De klant erkent echter dat de voorontwerpen een benadering zijn van het gewenste eindresultaat en het eindresultaat derhalve afwijkingen kan bevatten ten opzichte van het voorontwerp. De klant erkent dat de uitvoering binnen het kader van het voorontwerp onderhevig is aan de artistieke vrijheid van de artiest en vatbaar is voor creatieve aanpassingen in functie van de plaatsgesteldheid.
  7.6 De klant dient te voorzien in de aanwezigheid van een afsluitbaar lokaal voor het stockeren van materiaal, alsook sanitaire voorzieningen. Er dient elektriciteit en stromend water beschikbaar te zijn.
  7.7 Indien de klant niet de eigenaar is van het gebouw is hij met uitsluiting van Treepack aansprakelijk voor het bekomen van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het Gebouw om het Project uit te voeren op de overeengekomen locatie.
  7.8 De werken worden uitgevoerd in de veronderstelling dat er geen stedenbouwkundige vergunningen of andere toelatingen nodig zijn, dan wel dat de klant deze voorafgaand aan het project heeft aangevraagd. De klant is daar met uitsluiting van TREEPACK voor aansprakelijk. Alle kosten, vorderingen tot schadevergoeding en boetes in hoofde van klant die zouden voortvloeien uit het ontbreken van een toelating of vergunning onder dit artikel blijven ten laste van de klant en kunnen niet verhaald worden op Treepack. Enige kosten en vorderingen tot schadevergoding en boetes in hoofde van Treepack, de Artiest of zijn assistenten voortvloeiend uit het ontbreken van een toelating of vergunning kunnen integraal verhaald worden op de klant.
  7.9 Eventuele klachten n.a.v. zichtbare gebreken dienen uiterlijk op het tijdstip van aanvaarding te worden geformuleerd. Eventuele klachten n.a.v. verborgen gebreken met betrekking tot de prestaties van TREEPACK dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na vaststelling ervan te worden geformuleerd.

 1. INTELLECTUELE RECHTEN
  8.1 De intellectuele rechten, waaronder onder meer wordt begrepen de merken, auteursrechten, tekeningen- en modellenrechten, octrooien, concept, formats die voortvloeien uit de door TREEPACK in het kader van deze overeenkomst vervaardigde werken (waaronder ook begrepen de ontwerpen, schetsen, foto’s, tekeningen, plannen, modellen, schetsen, maquettes, technische fiches) en alle andere aan de klant verstrekte informatie zijn en blijven eigendom van TREEPACK en/of van derden (waaronder de auteurs met wie TREEPACK samenwerkt).
  8.2 Gebruiksrecht: mits integrale betaling van de prijs in toepassing van artikel 4 van deze algemene voorwaarden verkrijgt de klant een niet-exclusief recht om de auteursrechtelijk beschermde werken via zijn roerend of onroerend goed weer te geven aan het publiek zoals het is aangebracht door TREEPACK. Tevens is de klant gerechtigd om foto’s van het werk te posten via sociale media, met dien verstande dat er steeds een verwijzing naar de website van Treepack dient plaats te vinden in het kader van de post. Treepack is steeds gerechtigd om de verwijdering of aanpassing van bepaalde posts te vragen indien nodig of om een verbod tot het plaatsen van posts op sociale media op te leggen indien de omstandigheden dit redelijkerwijs vereisen.
  De vergoeding voor dit gebruiksrecht is inbegrepen in de betaalde prijs.
  Dit gebruiksrecht  geldt behoudens andersluidende overeenkomst vanaf de levering van de werken voor een periode van 10 jaar, waarna het gebruisrecht van rechtswege van onbepaalde duur wordt. Het gebruiksrecht kan worden opgezegd in overeenstemming met artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
  8.3 Elk gebruiksrecht komt te vervallen bij wanbetaling of beëindiging/ontbinding van de overeenkomst, om welke reden dan ook.
  8.4 De werken mogen onder meer niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, gecommercialiseerd, meegedeeld of verspreid, buiten het voorwerp van deze overeenkomst of zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van TREEPACK.
  Dienaangaande verduidelijkt TREEPACK dat de klant niet toegelaten is om inkomsten te realiseren uit het gebruik van het werk.
  8.5 In het bijzonder mogen deze intellectuele rechten niet worden geregistreerd of gedeponeerd door de klant.
  8.6 Auteursrechtelijke vermeldingen, merk- en of tekening/modelaanduidingen, serienummers, deponering- of inschrijvingsnummers en/of andere kenmerken die ertoe dienen om de werken en alle andere aan de klant verstrekte informatie te identificeren en hun intellectueel rechtelijke bescherming aan te duiden, mogen niet verwijderd of gewijzigd worden.

 

 1. VERTROUWELIJKHEID
  De klant verplicht zich tot geheimhouding van de door treepack aan hem/haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan geheimen-, knowhow, ontwerpen, financiële- en andere (bedrijfs)informatie (waaronder presentaties, offertes en andere documentatie) die door TREEPACK werd verstrekt en die niet publiek beschikbaar is, de persoonsgegevens van derden die TREEPACK in toepassing van artikel 14 van huidige algemene voorwaarden verwerkt en werden doorgegeven aan de klant.
  In de zin van dit artikel dient ook de inhoud van de overeenkomst tussen Treepack en de klant geheim te worden gehouden voor derden en voor de uitvoerend artiest.
  De klant verplicht zich ertoe om zijn/haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van een overeenkomst met TREEPACK een schriftelijke geheimhoudingsverplichting op te leggen van de strekking als deze bepaling.

 

 1. NIET CONCURRENTIE/ VERBOD AFWERVING
  10.1 Alle contacten met de artiest verlopen via Treepack. De klant verbindt zich ertoe om, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks via eender welke derde, niet rechtstreeks met de artiest te contracteren, tenzij met uitdrukkelijke en schiftelijke toestemming van Treepack.
  10.2 Deze verbintenis geldt zolang de overeenkomst duurt en werkt door gedurende een periode van 5 jaar na de beëindiging ervan door één van beide partijen, voor om het even welke reden.
  10.3 Indien de bepalingen van dit artikel worden geschonden is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijfentwintigduizend euro, onverminderd alle overige rechten in hoofde van Treepack op nakoming, ontbinding of aanvullende schadevergoeding in functie van de werkelijk geleden schade.

 

 1. BEËINDIGING – ONTBINDING – GEVOLGEN
  11.1 Een beëindiging van de aan TREEPACK toevertrouwde opdracht tegen vaste prijs, hetzij vóór of tijdens de uitvoering van de werken of leveringen, is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord van TREEPACK in afwijking van artikel 1794 BW. De klant zal in ieder geval gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de eventueel reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds door TREEPACK bestelde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van het nog openstaande offerte bedrag voor het feit van het verder verlies van het werk, onder voorbehoud van vermeerdering, indien daar aanleiding toe bestaat. Voor elke beëindiging minder dan 30 dagen vóór de startdatum zal het volledige offertebedrag verschuldigd zijn.
  11.2 Het gebruiksrecht op de auteursrechtelijk beschermde werken zoals bepaald in artikel 8, kan behoudens in de gevallen voorzien in dit artikel niet voortijdig worden opgezegd door TREEPACK. De klant is wel gerechtigd om het gebruiksrecht op te zeggen voor het verstrijken van de voorziene eindduur mits in acht name van een opzeggingstermijn van 3 maanden. Indien het gebruiksrecht voor onbepaalde duur is geworden hebben beide partijen het recht om het gebruiksrecht op te zeggen, mits in acht name van een opzeggingstermijn van 3 maanden.
  11.3 Bij beëindiging van het gebruiksrecht dient de klant de auteursrechtelijke werken te verwijderen. De verwijdering is niet in inbegrepen in de berekende prijs en gebeurt steeds op kosten van de klant.
  11.4 Zolang het gebruiksrecht niet werd beëindigd in toepassing van dit artikel, heeft de klant onder geen enkele omstandigheid het recht om de werken te wijzigen, te verwijderen,  te bezwaren, over te dragen, te distribueren, commercialiseren, verhuren of anderszins in sublicentie te geven, openbaar te reproduceren, tenzij anders overeengekomen.
  11.5 TREEPACK behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op eender welk ogenblik eenzijdig te ontbinden/verbreken met onmiddellijke ingang, onder meer in de volgende omstandigheden:
  a. De klant respecteert één of meer uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, van welke aard dan ook niet, niet tijdig of niet behoorlijk, evenwel na schriftelijke ingebrekestelling die gedurende een termijn van 14 dagen zonder gevolg is gebleven; In dergelijke gevallen zullen de vergoedingen, naar gelang het geval, in art. 10.1. integraal verschuldigd zijn.
  b. in geval van faillissement/ gerechtelijke reorganisatie/ kennelijk financieel onvermogen (bv. n.a.v. beslag onder derden) onder welke vorm dan ook of staking van betaling.

 2. AFSTAND VAN RECHT
  Het feit dat TREEPACK nalaat enig recht uit te oefenen, kan op geen enkele manier betekenen dat zij afstand heeft gedaan van dit recht.

 3. OVERMACHT
  Alle situaties van overmacht cfr. art. 1148 BW ontslaan TREEPACK van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige vorm van schadevergoeding of eventuele terugbetaling door TREEPACK. Hieronder wordt onder meer verstaan: maatregelen van overheidswege, ziekte of overlijden van één van de medewerkers van TREEPACK, bedrijfsstoringen door brand, weersomstandigheden, epidemieën, natuurverschijnselen, technische storingen, lock-out, staking, oproer, mobilisatie, oorlog, wanprestaties of overmacht bij onderaannemers of leveranciers, technische storingen, … Indien de overmachtssituatie langer duurt of dreigt te duren dan 3 maanden, dan heeft TREEPACK van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder dat dit enig recht op schadeloosstelling of terugbetaling doet ontstaan. TREEPACK behoudt het recht op betaling van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.
  De niet-nakoming door TREEPACK van haar contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van de Klant.
 1. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
  In zover TREEPACK optreedt als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens van de klant, zal zij daartoe alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de persoonsgegevens naleven. TREEPACK verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: klanten- en prospectenbeheer ( contractuele noodzaak, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang nl. vrijheid van ondernemen), de uitvoering van de overeenkomst met de klant ( contractuele noodzaak), direct marketing ( gerechtvaardigd belang, nl. vrijheid van ondernemen), opstellen en commercialiseren van statische gegevens na het anonimiseren ervan (gerechtvaardigd belang, nl. ter vergelijking o.b.v. vrijheid van ondernemen). De gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten binnen TREEPACK voor de hierboven omschreven doeleinden. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening of geschillenbeheer, kunnen de persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan derden. De persoonsgegevens worden tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie bewaard. De klant heeft met betrekking tot zijn gegevens en naargelang de rechtvaardigingsgrond voor de verwerking: het recht op toegang/verbetering van zijn persoonsgegevens, evenals wissing of beperking, het recht op bezwaar, het recht op intrekking van zijn toestemming (indien de verwerking uitsluitend is gebaseerd hierop), het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. De uitoefening van deze rechten is aan wettelijke voorwaarden en beperkingen onderworpen. Voormelde privacy voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. 

 2. NIETIGHEID
  Indien één of meerdere bepalingen in de bijzondere en/of algemene voorwaarden behept zouden zijn met een nietigheid, leidt dit niet tot de nietigheid van de volledige overeenkomst. De nietige bepaling zal in overeenstemming gebracht worden met de dwingende wetgeving, bijvoorbeeld wanneer de klant consument is in de zin van artikel I.1.2. WER.

 3. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
  Op elke overeenkomst tussen TREEPACK en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing. Toepassing van internationale verdragen (waaronder het Weens Koopverdrag) wordt in de mate van het mogelijke uitgesloten. Alle betwistingen in verband met deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Bring your story to Life

Til jouw muur of ruimte op naar een hoger niveau en laat je leiden door onze kennis. Met ons bewezen proces wordt elk idee realiteit. 

Contacteer ons

Treepack BV
Leuven, Belgium
Telefoon: +32 484 71 95 34
E-mail: hello@treepack.net

Get inspired

Schrijf je in op onze nieuwsbrief