TREEPACK host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van zijn Gebruikers.

Dit document kan voor naslagdoeleinden worden afgedrukt met de printopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en Verwerker

TREEPACK
Leuven, België

Emailadres eigenaar: hello@treepack.net

 

Soorten verzamelde gegevens

De soorten gegevens die door TREEPACK zelf of via derden worden verzameld, omvatten: Tracker; Gebruiksgegevens; Voornaam; Telefoonnummer; Land; E-mailadres; Postcode; Stad; Achternaam; Bedrijfsnaam; Apparaatgegevens; Geografische locatie; Taal; Diverse gegevenstypen; Gegevens die tijdens het gebruik van de Service worden gecommuniceerd; Geslacht; Geboortedatum; Fysiek adres; Gebruikersnaam; Wachtwoord; BTW-nummer; Belastingnummer; Beroep; Staat; Provincie; Faxnummer; Burgerservicenummer ; Afbeelding; Gebiedscode; Profielfoto; Werkplaats; Website; Gebruikersidentificatie; Academische achtergrond; Aantal werknemers; Twitter-account; Factuuradres; Werkplaats; Huisnummer.

De volledige informatie over elk type verzamelde Persoonsgegevens is opgenomen in de desbetreffende artikelen van dit Privacybeleid of in specifieke tekst en toelichtingen die voorafgaand aan het verzamelen van de Gegevens worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van TREEPACK. 


Tenzij anders is aangegeven, is de verstrekking van alle door TREEPACK gevraagde Gegevens verplicht en kan TREEPACK zijn Diensten mogelijk niet leveren indien u deze Gegevens niet verstrekt. In gevallen waarin TREEPACK specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers ervoor kiezen om die Gegevens wel of niet te verstrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst. 


Indien Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens moeten worden verstrekt, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar. 


Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door TREEPACK of door de Eigenaars van diensten van derden die door TREEPACK worden gebruikt, is bedoeld om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te leveren, naast de andere doeleinden die in dit document en in het eventuele Cookiebeleid worden vermeld.

 

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die door TREEPACK zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld, en zij bevestigen dat zij de toestemming van de derde hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

 

 

Methode en plaats van gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens te voorkomen. 


De verwerking van de Gegevens wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en praktijken die nauw aansluiten bij de genoemde doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde verantwoordelijken die betrokken zijn bij de exploitatie van TREEPACK (management, verkoop, marketing, juridische zaken, systeemadministratie) of voor externe partijen die door de Eigenaar zijn aangewezen als Gegevensverwerkers (zoals externe technische dienstverleners, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

 

Wettelijke basis voor verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden kan het de Eigenaar toegestaan zijn om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt (“opt-out”), zonder de noodzaak om toestemming of een van de volgende rechtsgronden te verkrijgen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;

de verstrekking van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan

de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust

de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In elk geval zal de Eigenaar graag de specifieke rechtsgrondslag verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijke vereiste om een contract te sluiten.

 

Locatie

De Gegevens worden verwerkt op de maatschappelijke zetel van de Eigenaar en andere locaties waar de bij de verwerking betrokken partijen gevestigd zijn.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de overdracht van Persoonsgegevens de overdracht van Gebruikersgegevens naar een ander land dan hun eigen land met zich meebrengen. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke overgedragen Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel raadplegen waarin de verwerking van Persoonsgegevens wordt beschreven.

Gebruikers hebben ook het recht geïnformeerd te worden over de rechtsgrondslag voor de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie onder internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar via de informatie in de contactsectie.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang dat nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijke overeenkomst volledig is uitgevoerd.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de legitieme belangen van de Eigenaar vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan toestemming krijgen om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Daarnaast kan de Eigenaar verplicht worden Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting of op last van een overheidsinstantie.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

 

Het doel van de verwerking

De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadaardige of frauduleuze activiteiten kan opsporen, en voor de volgende doeleinden: Analytics, Gebruikerscontact, Gegevenskoppeling, Spambeveiliging, Tagbeheer, Weergave van inhoud van externe platforms, Beheer van gebruikersdatabases, Marketing, Heatmaps en sessieregistratie, Interactie met online enquêteplatforms, Beheer van gegevensverzameling en online enquêtes, Reclame, Interactie met live chatplatforms, Registratie en verificatie, Remarketing en behavioral advertising en Registratie en verificatie rechtstreeks door TREEPACK.

 

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker de paragraaf “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

 

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden met gebruikmaking van de volgende diensten:

Reclame

Bij dit soort diensten kunnen gebruikersgegevens worden gebruikt voor reclamecommunicatie. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op TREEPACK, die kunnen zijn gebaseerd op de interesse van de Gebruiker.

Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden worden hieronder uiteengezet.

Bepaalde hieronder vermelde diensten kunnen Trackers gebruiken om Gebruikers te identificeren of zij kunnen een behavioral retargeting-techniek toepassen, d.w.z. advertenties weergeven die zijn afgestemd op de interesse en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten TREEPACK. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende diensten.
Naast de opt-out-functies die door een van de onderstaande diensten worden aangeboden, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de opt-out-pagina van het Network Advertising Initiative .

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde reclamefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de reclame-instellingen op het apparaat zelf voor mobiele telefoons of reclame-instellingen in het algemeen.

 

LinkedIn Ads (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

LinkedIn Ads is een advertentiedienst die wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Locatie van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt-out.

 

Analyses

De in deze sectie beschreven diensten stellen de Eigenaar in staat om internetverkeer te volgen en te analyseren, en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

 

Facebook Ads conversie bijhouden (Facebook pixel) (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) is een analysedienst van Facebook Ireland Ltd. die gegevens uit het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die door TREEPACK worden uitgevoerd. De Facebook pixel volgt conversies die zijn toe te schrijven aan advertenties op Facebook, op Instagram en in het Audience Network.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

 

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited (“Google”). Google zal de verzamelde Gegevens gebruiken om het gebruik van TREEPACK te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om deze te delen met andere Google-diensten.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te framen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

 

Google Analytics met geanonimiseerde IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited (“Google”). Google zal de verzamelde Gegevens gebruiken om het gebruik van TREEPACK te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om deze te delen met andere Google-diensten.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te framen en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit gebeurt door het afkappen van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google en afgekort in de VS.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Locatie van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

 

User database management

These types of services allow the Owner to create user profiles from an email address, a proper name, or other information that the User provides to TREEPACK, and to track the User’s activities through analytics functions. This Personal Data may also be linked to publicly available information about the User (such as profiles in social networks) and used to build private profiles that the Owner may display and use to improve TREEPACK.

Certain services may also periodically send messages to the User, such as email messages based on specific actions performed in TREEPACK.

 

SendinBlue Marketing Automatisering (SendinBlue SAS)

SendinBlue is een gebruikers database management service aangeboden door SendinBlue SAS.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; Tracker.

Locatie van verwerking: Frankrijk – Privacybeleid.

 

 

 

Beheer van gegevensverzameling en online enquêtes

Met dit type dienst kan TREEPACK de creatie, uitvoering, verspreiding en analyse van online formulieren en enquêtes beheren om de gegevens van de Gebruikers die reageren te verzamelen, op te slaan en opnieuw te gebruiken.
De verzamelde persoonsgegevens zijn afhankelijk van de informatie die door de Gebruikers in het betreffende webformulier wordt gevraagd en verstrekt.

Deze diensten kunnen worden geïntegreerd met een breed scala aan diensten van derden die de Eigenaar in staat stellen vervolgstappen te ondernemen met de verwerkte gegevens, bijvoorbeeld contactbeheer, berichtgeving, analyse, reclame en betalingsverwerking.

 

Hotjar enquêtes (Hotjar Ltd.)

Hotjar-enquêtes biedt een functie voor het maken van enquêtes en een platform voor het verzamelen van gegevens dat wordt aangeboden door Hotjar Ltd.
Hotjar-enquêtes kan cookies gebruiken om het gedrag van gebruikers te volgen. Gebruikers kunnen tracking cookies van Hotjar-enquêtes uitschakelen op deze afmeldingspagina.

Hotjar-enquêtes respecteren de Do-Not-Track-optie die beschikbaar is in de meeste moderne browsers en die, indien ingeschakeld, een speciaal signaal uitzendt om de activiteiten van de Gebruiker niet te volgen. Gebruikers kunnen hier meer informatie vinden over het inschakelen van Do-Not-Track voor elke ondersteunde browser.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker.

Locatie van verwerking: Malta – Privacybeleid – Opt Out.

 

Facebook lead-advertenties (Facebook Ireland Ltd)

Facebook lead ads is een advertentie- en gegevensverzamelingsdienst van Facebook Ireland Ltd waarmee op formulieren gebaseerde advertenties kunnen worden weergegeven aan Gebruikers die vooraf zijn gevuld met persoonlijke informatie van hun Facebook-profiel, zoals naam en e-mailadres. Afhankelijk van het type advertentie, kunnen Gebruikers worden gevraagd om meer informatie te verstrekken.

Indiening van het formulier zal resulteren in het verzamelen en verwerken van deze Gegevens door Eigenaar in overeenstemming met dit Privacybeleid, en alleen voor het specifieke doel beschreven op het formulier en/of binnen dit Privacybeleid, indien zo bepaald. 

Gebruikers kunnen te allen tijde hun rechten uitoefenen, inclusief het recht om hun toestemming voor de verwerking van hun Gegevens in te trekken, zoals aangegeven in de sectie Informatie over gebruikersrechten van dit Privacybeleid.

Verwerkte persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; gegevens die zijn verstrekt tijdens het gebruik van de dienst; land; postcode; stad; tracker; voornaam.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt-out.

 

 

Contact met de gebruiker

Contactformulier (TREEPACK)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar gegevens, geeft de Gebruiker aan TREEPACK de toestemming om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op verzoeken om informatie, offerteaanvragen en andere soorten verzoeken die in de koptekst van het formulier worden vermeld.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; land; postcode; woonplaats; telefoonnummer; voornaam.

 

Mailinglijst of nieuwsbrief (TREEPACK)

Door zich in te schrijven voor de mailinglist of de nieuwsbrief wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contactpersonen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard met betrekking tot TREEPACK. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd wanneer u zich aanmeldt voor TREEPACK of na het doen van een aankoop.

Verwerkte persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; land; postcode; voornaam.

 

 

Heatmaps en sessieregistratie

Heatmap-diensten worden gebruikt om aan te geven met welke onderdelen van TREEPACK gebruikers het vaakst in aanraking komen. Hiermee worden interessegebieden aangegeven. Met deze diensten kan het websiteverkeer worden bekeken en geanalyseerd en kan het gedrag van Gebruikers worden gevolgd.
Bepaalde diensten kunnen sessies registreren en deze later beschikbaar stellen voor visuele weergave.

 

Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

Hotjar is a session recording and heat mapping service provided by Hotjar Ltd.
Hotjar adheres to standard “Do Not Track” headers. This means that your browser can tell the script not to store any of your data. This is a setting available in all major browsers. You can find Hotjars opt-out information here.

Personal Data Processed: Usage Data; Tracker; various Data Types described in the Service’s Privacy Policy.

Processing location: Malta – Privacy policyOpt Out.

 

Interactie met live chat-platforms

Dit soort diensten maakt directe interactie mogelijk met externe platforms voor livechats vanaf de pagina’s van TREEPACK, zodat u contact kunt opnemen met de ondersteuningsdienst van TREEPACK of door deze dienst gecontacteerd kunt worden.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browsing- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Bovendien kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

 

 

Facebook Messenger klantenchat (Facebook Ierland Ltd)

De Facebook Messenger Klantenchat is een dienst voor interactie met het live chatplatform van Facebook Messenger, geleverd door Facebook Ireland Ltd.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Gegevens die worden meegedeeld tijdens het gebruik van de dienst; Tracker.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

 

Interactie met online-enquêteplatforms

Dit soort diensten maakt directe interactie mogelijk met externe online-enquêteplatforms vanaf de pagina’s van TREEPACK. 

Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kunnen daarmee Browsing- en Usage-gegevens worden verzameld op de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers de dienst niet actief gebruiken.

 

Hotjar Poll & Enquête widgets (Hotjar Ltd.)

De Hotjar Poll & Survey widgets zijn diensten die interactie mogelijk maken met het Hotjar platform, geleverd door Hotjar Ltd.
Hotjar houdt zich aan de standaard “Do Not Track” headers. Dit betekent dat je browser het script kan vertellen geen van je gegevens op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker; diverse Gegevenstypen.

Plaats van verwerking: Malta – Privacybeleid – Opt Out.

 

Koppeling van Gegevens

Dit type service stelt de Eigenaar in staat Gegevens te koppelen aan diensten van derden zoals aangegeven in dit privacybeleid.
Dit zorgt ervoor dat Gegevens door deze diensten stromen, wat kan resulteren in het bewaren van deze Gegevens.

 

Zapier (Zapier, Inc.)

Zapier is een workflow automatiseringsdienst aangeboden door Zapier, Inc. die de overdracht van Gegevens tussen diensten (van derde partijen) automatiseert.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; apparaatgegevens; e-mailadres; geografische locatie; land; bedrijfsnaam; postcode; stad; taal; telefoonnummer; voornaam.

Locatie van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

Marketing

Automatische piloot

https://www.autopilothq.com/ 

 

Registratie en verificatie

Door zich te registreren of te verifiëren, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat TREEPACK hem herkent en hem toegang verleent tot de specifieke diensten. 

Afhankelijk van de hieronder beschreven omstandigheden kunnen diensten van derden registratie- en verificatiediensten aanbieden. In dat geval heeft TREEPACK toegang tot bepaalde Gegevens die door deze diensten van derden zijn opgeslagen voor registratie- en identificatiedoeleinden. 

Bepaalde van de hieronder vermelde diensten kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen met het oog op gerichte reclame en profilering; lees de beschrijving van elke dienst voor meer informatie hierover.

 

Facebook Oauth (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Oauth is een registratie- en authenticatiedienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd, gekoppeld aan het Facebook-netwerk.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; diverse Gegevenstypen.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

 

Facebook Authenticatie (Facebook Ierland Ltd)

Facebook Authentication is een door Facebook Ireland Ltd verleende registratie- en authenticatiedienst die verbonden is met het sociale netwerk Facebook.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende gegevenstypen die in het privacybeleid van de dienst worden gedefinieerd.

Locatie van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

 

Registratie en verificatie rechtstreeks door TREEPACK

Door zich te registreren of te verifiëren, stemt de Gebruiker ermee in dat TREEPACK hem kan herkennen en toegang kan verlenen tot de specifieke diensten. De Persoonsgegevens worden uitsluitend voor registratie- of identificatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Alleen de gegevens die nodig zijn om de door de Gebruikers gevraagde dienst te leveren, worden verzameld.

 

Rechtstreekse registratie (TREEPACK)

De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks aan TREEPACK te verstrekken.

Verwerkte Persoonsgegevens: aantal werknemers; academische achtergrond; achternaam; foto; fiscaal nummer; beroep; BTW-nummer; e-mailadres; factuuradres; faxnummer; fysiek adres; geboortedatum; gebruikers-ID; gebruikersnaam; Gebruiksgegevens; geslacht; huisnummer; land; bedrijfsnaam; netnummer; postcode; profielfoto; provincie; sofinummer; staat; stad; taal; telefoonnummer; Tracker; Twitter-account; verschillende Gegevenstypen; voornaam; wachtwoord; website; werkplek; werkgebied.

 

Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met deze vorm van dienstverlening kunnen TREEPACK en zijn partners reclame optimaliseren en op basis van het eerdere gebruik van TREEPACK door de Gebruiker aanbieden.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het bijhouden van Gebruiksgegevens en het gebruik van Trackers. Deze informatie wordt doorgegeven aan partners die remarketing- en behavioral advertising-activiteiten beheren.
Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen.
Naast de opt-out-functies die door een van de onderstaande diensten worden aangeboden, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de Opt-out-pagina van Network Advertising Initiative.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde reclamefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de reclame-instellingen op het apparaat zelf voor mobiele telefoons of reclame-instellingen in het algemeen.

 

Facebook remarketing (Facebook Ierland Ltd)

Facebook Remarketing is een remarketing- en gedragsadvertentiedienst van Facebook Ireland Ltd die de activiteit van TREEPACK koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt-out.

 

Spambescherming

Dit soort diensten analyseert het verkeer van TREEPACK, dat Persoonsgegevens van Gebruikers kan bevatten, om delen van het verkeer, berichten en inhoud die als spam worden herkend, eruit te filteren.

 

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA is een dienst ter bescherming tegen spam die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.
The use of reCAPTCHA is subject to the privacy policy Google terms and conditions.

Personal Data Processed: Usage Data; Tracker.

Processing location: Ireland – Privacy policy.

 

Tagbeheer

Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het centraal beheren van tags of scripts die nodig zijn voor TREEPACK.
Als gevolg daarvan stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

 

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager is een tagmanagementdienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

 

Weergave van inhoud van externe platforms

Dit type dienst maakt het mogelijk om direct op de pagina’s van TREEPACK inhoud te bekijken die op externe platforms wordt gehost, en daarmee te communiceren. 

Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan het toch gegevens verzamelen over het websiteverkeer voor de pagina’s waarop het is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers er geen gebruik van maken.

 

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts is een dienst voor de visualisatie van lettertypen van Google Ireland Limited die TREEPACK in staat stelt om dit soort inhoud op zijn pagina’s op te nemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; diverse Gegevenstypen die zijn gedefinieerd in het Privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

 

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome is een dienst voor de visualisatie van lettertypen van Fonticons, Inc. die TREEPACK in staat stelt om dit soort inhoud op zijn pagina’s op te nemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

Nadere informatie over persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een beslissing die rechtsgevolgen of soortgelijke significante gevolgen voor de Gebruiker kan hebben, uitsluitend wordt genomen met behulp van technologische middelen, zonder enige menselijke tussenkomst.

TREEPACK kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken om beslissingen te nemen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op geautomatiseerde processen, in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden.

TREEPACK gebruikt geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar, of op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker, indien een dergelijke toestemming wettelijk vereist is. 

Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen – meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria – die ook door derden kunnen worden verstrekt. De overweging achter geautomatiseerde besluitvorming is:

 • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
 • om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling te geven, gebaseerd op consistente en uniforme criteria
 • om de potentiële schade te beperken die wordt veroorzaakt door menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen, enz. die zouden kunnen leiden tot discriminatie of een onevenwichtige behandeling van personen, enz;
 • om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor meer informatie over de doeleinden, mogelijke diensten van derden en specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die in TREEPACK worden gebruikt, kunnen Gebruikers de betreffende artikelen in dit document raadplegen.

 

Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor de Gebruikers en rechten van de Gebruikers die erdoor worden getroffen

 

Gebruikers die door een dergelijke verwerking worden getroffen, kunnen derhalve specifieke rechten uitoefenen die gericht zijn op het voorkomen of anderszins beperken van de mogelijke gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten. Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om:

 • in kennis te worden gesteld van elk besluit dat op basis van geautomatiseerde besluitvorming wordt genomen en hun mening over dat besluit kenbaar te maken
 • een besluit aan te vechten door de Eigenaar te vragen het besluit te heroverwegen of een nieuw besluit te nemen op een andere grondslag
 • menselijke tussenkomst van de Eigenaar te vragen en te verkrijgen bij een dergelijke verwerking.

 

Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, gelieve het artikel van dit document betreffende de Gebruiker te raadplegen.

 

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

In het bijzonder hebben gebruikers het recht om het volgende te doen:

 • Om hun toestemming op elk moment in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens indien de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten of de Eigenaar Gegevensverwerking uitvoert, om kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Controleren en rectificatie aanvragen. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie te verzoeken.
 • Beperking van de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun Gegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan.
 • Om hun Persoonsgegevens te laten wissen of anderszins verwijderd te zien. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens onder bepaalde omstandigheden door de Eigenaar te laten wissen.
 • Om hun Gegevens te ontvangen en deze te laten overdragen aan een andere Verwerker. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en, indien technisch mogelijk, deze Gegevens over te dragen aan een andere Verwerker, zonder daarbij gehinderd te worden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Indienen van een klacht. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Meer informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar toekomt of met het oog op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden aan te voeren die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

De Gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat, indien zijn Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, hij te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar kan maken tegen deze verwerking. Gebruikers kunnen in de relevante artikelen van dit document vinden of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden.

 

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken tot uitoefening van gebruikersrechten kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactinformatie in dit document. Deze verzoeken zijn gratis en zullen zo snel mogelijk en altijd binnen een maand door de Eigenaar worden behandeld.

 

Cookiebeleid

TREEPACK maakt gebruik van Trackers. Meer informatie voor de gebruiker vindt u in het Cookiebeleid.

 

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Wettelijke procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechtbank of in voorbereidende fases in geval van illegaal gebruik van TREEPACK of de bijbehorende Diensten. 

De Gebruiker verklaart ermee bekend te zijn dat de Eigenaar op verzoek van overheidsinstanties kan worden gedwongen om Persoonsgegevens bekend te maken.

 

 

Aanvullende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

In aanvulling op de informatie in dit Privacybeleid kan TREEPACK de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of over het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

 

Systeemlogs en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen TREEPACK en diensten van derden bestanden verzamelen waarin de interactie met TREEPACK wordt vastgelegd (systeemlogboeken) of daarvoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

 

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

De Eigenaar kan te allen tijde om nadere informatie vragen met betrekking tot het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

 

 

Hoe verzoeken om uw surfverkeer niet te traceren worden verwerkt

TREEPACK ondersteunt geen verzoeken om uw surfverkeer niet te traceren.
Lees het privacybeleid van de diensten van derden die u gebruikt om te bepalen of zij voldoen aan verzoeken om uw surfverkeer niet te volgen (Do Not Track).

 

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen TREEPACK en/of – voor zover technisch en wettelijk mogelijk – door Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen via de contactinformatie waarover de Eigenaar beschikt. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging staat onderaan de pagina vermeld.

Als de wijzigingen betrekking hebben op verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, moet de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker verkrijgen, voor zover vereist.

 

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Data)

Alle gegevens die direct, indirect of in combinatie met andere gegevens – met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer – het mogelijk maken een natuurlijke persoon te identificeren of te identificeren.

 

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch door TREEPACK (of externe diensten die in TREEPACK worden ingezet) wordt verzameld, waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van computers die door TREEPACK-gebruikers worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz. ), het land van herkomst, de browser- en besturingssysteemfuncties van de Gebruiker, de diverse tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de toepassing wordt doorgebracht) en de gegevens over het binnen de toepassing gevolgde pad, met name gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

 

Gebruiker

De persoon die TREEPACK gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

 

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

 

Gegevensverwerker (of Gegevenscontroleur)

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, afdeling of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerker, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 

 

Verantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van TREEPACK. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van TREEPACK, tenzij anders aangegeven.

 

TREEPACK (of deze Applicatie)

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De door TREEPACK aangeboden Dienst zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

 

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen naar de Europese Unie in dit document alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

 

Cookies

Cookies zijn trackers die bestaan uit kleine gegevensreeksen die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

 

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan – bijv. Cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingesloten scripts, e-tags en fingerprinting – die het mogelijk maken Gebruikers te volgen, bijv. door toegang te krijgen tot informatie op het apparaat van de Gebruiker of deze op te slaan.

 

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wettelijke regels, waaronder artikel 13/14 van de Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op TREEPACK, tenzij anders vermeld in dit document.

Bring your story to Life

Til jouw muur of ruimte op naar een hoger niveau en laat je leiden door onze kennis. Met ons bewezen proces wordt elk idee realiteit. 

Contacteer ons

Treepack BV
Leuven, Belgium
Telefoon: +32 484 71 95 34
E-mail: hello@treepack.net

Get inspired

Schrijf je in op onze nieuwsbrief