Cookiebeleid van TREEPACK

Dit document informeert Gebruikers over de technologieën die TREEPACK in staat stellen om de hieronder beschreven doeleinden te bereiken. Met deze technologieën kan de Eigenaar in de loop der tijd informatie opvragen en informatie opslaan (bijvoorbeeld door middel van een Cookie) of hulpprogramma’s uitvoeren (bijvoorbeeld door middel van een script) op het apparaat van een Gebruiker tijdens de interactie met TREEPACK.

Gemakshalve worden al deze technologieën in dit document “Trackers” genoemd – tenzij er een reden is om een onderscheid te maken.
Hoewel cookies bijvoorbeeld zowel in webbrowsers als in mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het onjuist zijn om over cookies te spreken in de context van mobiele apps, omdat cookies browsergebaseerde trackers zijn. Daarom wordt in dit document de term Cookies alleen gebruikt om te verwijzen naar dat specifieke type Tracker.

Voor bepaalde doeleinden waarvoor Trackers worden geïnstalleerd, is ook de toestemming van de Gebruiker vereist. Nadat de toestemming is gegeven, kan deze altijd vrijelijk worden ingetrokken volgens de aanwijzingen in dit document.

TREEPACK gebruikt Trackers die rechtstreeks door de Eigenaar worden beheerd (zogenaamde eigen Trackers) en Trackers voor het leveren van diensten die door derden worden geleverd (zogenaamde Trackers van derden). Voor zover in dit document niet anders is bepaald, hebben leveranciers van derden toegang tot Trackers die door hen worden beheerd.
De geldigheidsperiodes en vervalperiodes van Eigen Cookies en andere soortgelijke Trackers kunnen variëren, afhankelijk van de levensduur die is ingesteld door de Eigenaar of de betreffende leverancier. Sommige vervallen na beëindiging van de browsersessie van de Gebruiker.
In aanvulling op wat is aangegeven in de beschrijvingen in elk van de onderstaande categorieën, kunnen Gebruikers meer precieze en bijgewerkte informatie vinden over de levensduurspecificatie, evenals alle andere relevante informatie – zoals de aanwezigheid van andere Trackers – in het gekoppelde privacybeleid van de relevante externe leveranciers of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van TREEPACK en de levering van de Dienst

TREEPACK gebruikt zogenaamde technische Cookies en andere soortgelijke Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of de levering van de Dienst.

 

Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken

Er zijn verschillende manieren om voorkeuren met betrekking tot Trackers te beheren en, indien van toepassing, toestemming te geven of in te trekken:

Gebruikers kunnen voorkeuren met betrekking tot Trackers rechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren, bijvoorbeeld door de opslag van Trackers te voorkomen.

Bovendien kunnen Gebruikers, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, deze toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in te stellen in de cookiemelding of door deze voorkeuren bij te werken via de relevante widget voor toestemmingvoorkeuren, indien beschikbaar.

Het is ook mogelijk om eerder opgeslagen Trackers te verwijderen via gerichte browser- of apparaatfuncties, waaronder Trackers die zijn gebruikt om de oorspronkelijke toestemming van de Gebruiker op te slaan.

Andere Trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden gewist door de browsegeschiedenis te wissen.

Met betrekking tot Trackers van derden kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken via de betreffende opt-out link (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die zijn aangegeven in het privacybeleid van de derde partij, of door contact op te nemen met de derde partij.

 

Tracker-instellingen vinden

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie vinden over het beheren van cookies in de meest gebruikte browsers op de volgende adressen:

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers die in mobiele apps worden gebruikt, beheren door zich af te melden (“opting out”) via de relevante apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen voor mobiele apparaten van het apparaat of tracking-instellingen in het algemeen (Gebruikers kunnen naar de apparaatinstellingen gaan en de relevante instelling zoeken).

 

Specifieke opt-outs voor de reclamesector

Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen van YourOnlineChoices (EU), het Network AdvertisingInitiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke diensten. Deze initiatieven stellen Gebruikers in staat hun trackingvoorkeuren aan te geven voor de meeste reclametools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan dit hulpmiddel te gebruiken in aanvulling op de informatie in dit document.

De Digital Advertising Alliance heeft een app uitgebracht, AppChoices genaamd, waarmee Gebruikers op interesses gebaseerde advertenties in mobiele apps kunnen beheren.

 

Eigenaar en Verwerker

TREEPACK Leuven, België

 

E-mailadres contact eigenaar: hello@treepack.net

 

Aangezien het gebruik van Trackers van derden door TREEPACK niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, zijn de specifieke verwijzingen naar Trackers van derden slechts indicatief. Voor volledige informatie hierover vragen wij Gebruikers om het privacybeleid te raadplegen van de respectieve diensten van derden die in dit document worden vermeld.

Gezien de objectieve complexiteit rond trackingtechnologieën, raden wij Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar indien zij meer informatie wensen over het gebruik van deze technologieën door TREEPACK.

 

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Data)

Alle gegevens die direct, indirect of in combinatie met andere gegevens – met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer – het mogelijk maken een natuurlijke persoon te identificeren of te identificeren.

 

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld van TREEPACK (of externe diensten die in TREEPACK worden ingezet), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van computers die door TREEPACK-gebruikers worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz. ), het land van herkomst, de browser- en besturingssysteemfuncties van de Gebruiker, de diverse tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de toepassing wordt doorgebracht) en de gegevens over het binnen de toepassing gevolgde pad, met name gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

 

Gebruiker

De persoon die TREEPACK gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

 

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

 

Gegevensverwerker (of Gegevenscontroleur)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, afdeling of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerker, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 

Verantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van TREEPACK. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van TREEPACK, tenzij anders aangegeven.

 

TREEPACK (of deze Applicatie)

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

 

Dienst

De door TREEPACK aangeboden Dienst zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

 

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen naar de Europese Unie in dit document alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

 

 

Cookies

Cookies zijn trackers die bestaan uit kleine gegevensreeksen die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

 

Tracker

Onder trackers worden alle technologieën verstaan – bijv. cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingesloten scripts, e-tags en fingerprinting – die het mogelijk maken Gebruikers te volgen, bijv. door toegang te krijgen tot informatie op het apparaat van de Gebruiker of deze op te slaan.

 

Wettelijke informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wettelijke regels, waaronder artikel 13/14 van de Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op TREEPACK, tenzij anders vermeld in dit document.

Bring your story to Life

Til jouw muur of ruimte op naar een hoger niveau en laat je leiden door onze kennis. Met ons bewezen proces wordt elk idee realiteit. 

Contacteer ons

Treepack BV
Leuven, Belgium
Telefoon: +32 484 71 95 34
E-mail: hello@treepack.net

Get inspired

Schrijf je in op onze nieuwsbrief